Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Oppdatert november 2019

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1.  Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er: Ebriola AS, Adresse: Torpovegen 489 3579 TORPO, E-post: post@ebriola.no, Tlf: +47 971 87 181, Org.nr: 897991802, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris 

Alle priser er oppgitt i NOK. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen på produktet. Fraktpris er retningsgivende, og kan avvike i noen tilfeller. Ta kontakt for endelig pris på frakt der du ønsker varen levert.

Selger tar forbehold om eventuelle prisendringer som følge av endringer fra våre samarbeidspartnere. Ved spesielle tilfeller av skrivefeil eller trykkfeil (annonser, kampanjer eller pris satt på nettstedet) hvor pris avviker mer enn 15 % enn opprinnelig pris, kan selger endre prisen eller slette ordre. Dersom det forekommer prisendringer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil vil dette ikke få tilbakevendende kraft. Dette gjelder selv om kjøper har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Selger forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen dersom produktet er utsolgt, eller det er varer som ikke lar seg kombinere. Om dette blir aktuelt, vil kjøper få melding om dette, med forslag om hva selger kan tilby som matcher kjøpers behov. Det tas forbehold om kansellering av ordre tiltenkt videresalg.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager fra mottak.

Om forsendelsen returneres uavhentet vil et gebyr på 18 % av kjøpesum eks mva,- + frakt til og fra bli holdt tilbake for å dekke selgers utlegg. Dersom postpakke ikke avhentes påløper et gebyr på 250,–

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Forventet leveringstid er fra 1 – 4 uker avhengig av om varen er på lager hos oss eller våre leverandører. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Når varen er lastet opp for transport til kjøper, får kjøperen beskjed om dette. På fraktpapirene er kjøpers navn, adresse og telefonnummer oppgitt, slik at transportøren kan finne fram, og eventuelt varsle kjøper om at varen er på vei. Ved levering til nærmeste postkontor eller post i butikk, vil kjøper få beskjed derfra om henting på det mobiltelefonnummer som er oppgitt.

Levering til adresse på fastlandet der det er fremkommelighet med lastebil, ellers til nærmeste terminal. Kunden varsles om levering på telefon, og må være tilstede og kvittere for varen. Om det er skade på emballasje må dette påføres fraktbrevet. Kunden må deretter så rask om mulig sjekke om det er skader også på produktet, og i så fall varsle transportøren om dette.

Fraktpriser

Lokal henting i butikk: 0,-
Ved avtalt montering (ta kontakt for tilbud) i Hallingdalsregionen: 0,-

Frakt sør (Postnummer 0001 – 7999)
0 – 10 kg 186,-
10-25 kg 335,-
25-35 kg 476,-
35 – 99 kg 950,-
100+ kg 1650,-

Frakt Nord (Postnummer 8000-8098, 8100-9169, 9180-9999
0 – 10 kg 186,-
10-25 kg 335,-
25-35 kg 476,-
35 – 99 kg 1500,-
100+ kg 2800,-

Montering

Ønskes montering av ovner og peiser må dette avtales separat med selger, og betales etter egen avtale / faktura for dette. Ovnen leveres da samtidig som montering, og gammel ovn kan avtales at tas med i retur. Dette gjelder begrensede områder nær selgers tilholdssted.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6

8. Angrerett

Angrerettloven gir kjøper rett til å angre på kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at kjøper senest innen 14 dager etter at han / hun mottar leveransen gir beskjed skriftlig (pr. e-post eller brev). Benytt da angrerettskjemaet som du laster ned her.

Retur av varer må avtales med selger, og skje innen rimelig tid og helst i original emballering til Ebriola AS Torpovegen 489, 3579 Torpo, der kjøper er ansvarlig for returen og dekker returomkostningene. Eventuell verdireduksjon som skyldes kjøpers håndtering av varen kan belastes kjøper.

Selger forpliktet seg til å betale tilbake det kjøper har betalt inkludert frakt for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr mm. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at selger har mottatt produktet.

Ved bruk av angreretten må produktet sendes til selger, helst i originalemballasjen. Utfylt angrerettskjema må være vedlagt. Les mer på skjemaet om angrerett.

Åpent kjøp 30 dager

Ebriola AS tilbyr kundene en utvidet returrett på inntil 30 dager fra varen er mottatt.

NB! Åpent kjøp gjelder ikke bestillingsvarer som er produsert etter kjøpers ønske.
Ta kontakt med Ebriola AS (pr. e-post eller telefon) for å opplyse om at du ønsker å benytte deg av åpent kjøp. Se til at innpakkingen er i samme stand som ved mottak av varen.

NB! Det er kjøper som har det økonomiske ansvaret for at returen kommer frem til Ebriola AS. Etter at Ebriola AS har mottatt og kontrollert varen som er sendt i retur, vil kjøper motta en e-mail som bekrefter godkjent returmottak.
Dersom varen er brukt, har skader/mangler eller det er andre avvik på vare og/eller emballasje vil det bli avregnet før tilbakebetaling.
Etter godkjent returmottak vil tilbakebetaling gjøres til kjøper i løpet av 6 dager.

9. Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrister

Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Eventuelle reklamasjoner må tas opp så snart som råd med selger. Slitedeler så som skamolplater og pakninger er det ingen reklamasjonsrett på. Glass må vurderes i hvert tilfelle. Selgers plikter er begrenset til å vederlagsfritt å levere reservedeler som kunden selv må montere.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Selgers rettigheter

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper som da kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Salgspant

Selger har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Forbehold

Selger tar forbehold om feil i pris og lagerstatus i nettbutikken. Bilde kan avvike fra det aktuelle produktet. Produktets egenskaper kan endres uten varsel.

11. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10

12. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av sitt bosted.  Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av kjøpers adresse.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

Main Menu